תקנון האתר

כללי: הקנייה באמצעות אתר SPORTX (להלן: "האתר") כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. לקוחות האתר מתבקשים לקרוא את התקנון בקפידה, שכן רכישה באתר מעידה על הסכמתם לתנאים הכלולים בתקנון זה . האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה: כל פעולה המתבצעת לשם רכישת שובר למוצר או לשירות, המוצעים למכירה באתר (להלן: "השובר") רשאי לרכוש מוצרים ושירותים באתר, כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים, שברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובבעלותו כרטיס אשראי בתוקף, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. התמונות להמחשה בלבד, האתר רשאי להפסיק את המחירים המיוחדים בכל עת על פי שיקול דעתו. היה והרכישה לא תאושר לביצוע על ידי חברת כרטיסי האשראי, יהא האתר רשאי לבטל את ההזמנה על פי שיקול דעתו הבלעדי. *    הלקוח פנה לאתר לרכישת שוברי מתנה / הפתעה, בהן נדרשת סודיות על ידי הלקוח, על פרטי הרכישה וכן הסכום ששולם עבור השובר, האתר מצידו ישלח את החשבונית פקס או במייל לפי דרישת הלקוח / רוכש השובר. על השובר מופיעים כל הפרטים הנדרשים לביצוע השובר. אבטחת מידע ופרטיות:
 • האתר מאובטח בטכנולוגית הצפנה SSL, מהמתקדמות מסוגה בעולם, המאפשרת פענוח נתונים אך ורק על ידי הגורמים המורשים לכך.
 • האתר מתחייב שלא להעביר פרטים אישיים של לקוחותיו לשום גורם, למעט הספקים, לשם מימוש השוברים.
הספקת השובר תתבצע על פי הוראות תקנון זה, כדלקמן:
 • למען הסר ספק: האתר משמש כמשרד כרטיסים ומוכר שוברים לקבלת מוצרים / שירותים.
 • האתר אחראי על משלוח השוברים ללקוח, ובהם: פרטי הרכישה ונוהל מימוש השובר, לרבות הפניה לגורם המספק את השירות/המוצר בפועל (להלן: "הספק")
 • בקבלת השובר, מאשר הלקוח כי קיבל את מלוא התמורה מהאתר, וכי ידוע לו שמימוש השובר הינו על ידי הספקים השונים, ובאחריותם בלבד, יחד עם זאת, במקרה בו תתקבל תלונה מצרכן, בדואר אלקטרוני, או בפקס,תפעל החברה לפתרון התלונה תוך כדי שהיא מעבירה את פניית הלקוח למתן תשובה על ידי הספק, וכן, תוך כדי נקיטת כל האמצעים העומדים לרשותה.
 • בקבלת השובר, מאשר הלקוח כי בדק את פרטי הרכישה ומצאם מתאימים לצרכיו.
הלקוח מאשר כי האתר אינו אחראי על כל נזק שיגרם, גוף, רכוש או נפש לו, או למי מטעמו במהלך מימוש השובר.
 • הלקוח מאשר כי ידוע לו שמימוש השוברים מותנה בין היתר בתנאי מזג אוויר, בעונות השנה, באישורים ביטחוניים של רשויות המדינה וכיוב' השובר הוא פתוח ועל בסיס מקום פנוי, אשר אינם בשליטתם של האתר ו/או של הספק. לפיכך, היה ומימוש השובר נדחה בגין הסיבות דלעיל, באחריות הלקוח לתאם עם הספק מועד חדש למימוש השובר. בשום מקרה, לא תוכל דחיית המימוש לשמש עילה לביטול הרכישה.
 • פרטי הרכישה המחייבים את האתר הם אך ורק הפרטים המפורסמים באתר בעת הרכישה, לרבות המחיר. למען הסר ספק, אין האתר אחראי לתכנים ו/או למחירים המוצגים במקומות אחרים, כגון: דפי תוצאות של מנועי חיפוש ועוד.
 • מסירת פרטי זיהוי שגויים לאתר בעת ההזמנה, עלולים לשבש את העברת השובר ללקוח. היה והעברת השובר לא תתבצע עקב פרטים מוטעים שנמסרו על ידי הלקוח בעת ההזמנה – יחויב הלקוח בתשלום דמי משלוח וטיפול.
 • מסירת פרטי זיהוי כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.
תהליך קבלת השובר ומימושו:
 • אישור הרכישה בפועל יהיה רק לאחר קבלת האישור לביצוע הרכישה מחברת האשראי
 • עם קבלת האישור, ישלח האתר את השובר ללקוח, באמצעות דואר אלקטרוני או בפקס, על פי בקשתו.
 • היה והצרכן לא קיבל את השובר עד 24 שעות מביצוע העסקה, באחריותו לפנות לחברה לברור הסיבות לאי קבלת השובר.
 • לאחר קבלת השובר, באחריותו של הלקוח לפנות לספק  לתיאום מימוש השובר.
 • במעמד מימוש השובר ימסור הלקוח את השובר לספק, כשהוא חתום על ידו. חתימת הלקוח על גבי השובר תהווה אישור מטעמו לקבלת התמורה לשביעות רצונו.
 • למען הסר ספק: האתר אינו מוכר את השירותים, יחד עם זאת , במקרה של תלונה יפעל צוות האתר מול הספק נותן השירות לבירור המקרה.
כל התמונות והתכנים המלווים המפורסמים באתר הינם להמחשה בלבד.
 • כל השירותים/מוצרים באתר מוצגים בתום לב ועל אחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר על אופיים, תכונותיהם, טיבם וכיוב'
 • בשום נסיבות לא יהא האתר אחראי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים או עלולים להיות קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בעיכוב השימוש או באי יכולת להשתמש באתר.
 • השירות באתר מוצע למשתמשים כמות שהוא ("AS IS"). לא תהיה למשתמשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.
מחירים ותשלומים:
 • החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו בהזמנה, בתוספת הוצאות משלוח , כמפורט לצד לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.
 • מחיר השירות/המוצר עשוי להשתנות מעת לעת.
 • המחיר הקובע הוא המחיר המפורסם באתר בעת השלמת תהליך הרכישה.
 • כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ.
 • בהזמנת מוצרים ושירותים הנקובים במטבע חוץ, כגון: טיסות ונופשים בחו"ל, יחושב שער הדולר על פי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל.
תוקף השובר: תוקף השובר: 60 יום מהרכישה.
 • הארכת שובר – במיקרים חריגים, ניתן יהיה להאריך שובר פעם אחת ל30 יום בתשלום של 48 ש"ח, וזאת באם הפניה בוצעה כאשר השובר עדיין בתוקף.
 • להארכת השובר כמפורט לעיל, יש לפנות בכתב בעמוד יצירת קשר, בציון מספר השובר ויום הרכישה.
 • ביטול שובר
 • ביטול עסקה ייעשה עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה,  ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות שבעה ימי עבודה לפני מועד מתן השירות. העסק ייגבה מהצרכן דמי ביטול בשיעור % 5 או 100 ש"ח לפי הנמוך.
לא ניתן לבטל עסקה אם ממועד ביטול העסקה עד מועד מימוש השירות חלפו 7 ימי עבודה ומטה. יודגש כי צרכן  שפנה לספק לצורך קביעת תאריך למימוש שובר, תאריך זה יהווה את מועד מתן השרות. לדוגמא – צרכן שרכש שובר ביום ראשון והתקשר לספק וקבע עימו כי תאריך מימוש השובר יהיה באותו שבוע ביום חמישי, לא יוכל לבטל העסקה. לא יינתן עודף כספי או שובר זיכוי על אי ניצול שובר במלואו. לביטול השובר כמפורט לעיל, יש לפנות בכתב בעמוד יצירת קשר, בציון מספר השובר, ולציין את סיבת בקשת הביטול, ובצורה מפורטת. מבצעים: החזר כספי ללקוחות בנק הפועלים, סטודנטים וחיילים, ינתן החזר כספי במסגרת מבצע CASH BACK .   אנו ב SPORTX  מחזירים לך כסף במזומן לחשבון הבנק, עד % 4 מהסכום שחוייב)
 • מדיניות האתר היא להציע ללקוחותיו שוברים במחירים הנמוכים ממחירי השוק המקובלים.
 • בנוסף, מציע האתר ללקוחותיו מעת לעת מבצעי הוזלה והנחות ייחודיים – "מחירי פיצוץ"
 • דין ושיפוט: הדין החל על רכישות באתר הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט היחידה לכל עניין ומחלוקת, היא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב –  ולבית המשפט המחוזי במחוז מרכז.
שאלות ובירורים: לבירורים בעת הרכישה ולאחריה, ניתן לפנות אל מרכז שירות הלקוחות של האתר, בעמוד יצירת קשר.

מוקד הזמנות ארצי

הכי משתלם

הקופונים שלנו

יותר אטרקציות, יותר אקסטרים, בפחות כסף!